1 Hitta plandokument från

Plandokumenten är tillgängliga genom karta eller genom att söka direkt på plan i webbläsarens adressfält.

1.1 Karta

Plandokumenten är åtkomliga genom kartorna ”Medarbetarkartan” och ”Handläggarkartan” samt ”Landskronakartan” (begränsas till plandokumenten plankarta, planbeskrivning och genomförandebeskrivning i "Landskronakartan"). Åtkomsten sker antingen genom att utgå ifrån planområdet för gällande planer, fastighet (genom planens berörkrets) eller indirekt genom sökning på planbeteckning.

Alternativen nedan kan användas när objekt väljs/markeras i kartan. Plandokument tillhörande en plan åt gången går att ladda ner eller öppna.

1.1.1 Plan

Lagergruppen ”Planer” innehåller lager ”Gällande planer” (kan ses i nedan exempelbild från "Handläggarkartan"). ”Gällande planer” är ett delvis transparent och valbart lager.

Karta med gällande planer

För att ladda ner eller öppna plandokumenten gör enligt följande:

 1. Se till så att lagergruppen "Planer" och lagret "Gällande planer" är ibockat enligt nedan bild samt att planerna visas som i bilden ovan.
  Gällande planlager ibockad/tänt
 2. Flytta kartan (panorera) och närma dig området och planen (zooma in) som är av intresse.
 3. Klicka på den lila halvtransparenta planytan. En informationsruta tänds upp och centreras samt plan markeras blå.
  Gällande plans utflaggade informationsruta
 4. Genom att klicka på länken "Plandokument" under avsnittet "Länk till plandokument" görs ett uppslag av existerande dokument tillhörande markerad plan. Uppslaget öppnas i nytt fönster.

1.1.2 Fastighet

Lagergruppen ”Fastighet mm” innehåller ytterligare en lagergrupp ”Fastigheter” på samma sätt som för gällande planer i lagergrupp planer (se avsnitt ovan). Genom att använda sig av fastighet som ingång till planer väljs plan beroende av vilka fastigheter en plan berör. En plans s.k. berörkrets är registrerad i fastighetsregistret.

Värt att notera är att fastighetens område är klickbar/markerbar i kartans alla skalor. Fastighetsavgränsning visas först från skala 1:30 000 (skalan kan ses i kartfönstrets nedre högra hörn).

Karta med gällande planer

Om andra lager, exempelvis gällande planer, är tända kan dessa dölja lagret med fastigheter och behöver bockas av/släckas. I annat fall blir inte fastigheterna klickbara/markeringsbara.
För att ladda ner eller öppna plandokumenten genom fastighet (via planens berörkrets) gör enligt följande:

 1. Se till så att lagergrupperna "Fastigheter mm" och "Fastigheter" är ibockat enligt nedan bild.
  Gällande plans utflaggade informationsruta
 2. Sök upp fastigheten. Finns det en osäkerhet var fastigheten är avgränsad, se till så att skalan är större än eller lika med tidigare nämnda 1:30 000 för fastighetsavgränsningen samt större än eller lika med 1:5 000 för fastighetsbeteckningen.
 3. Klicka på fastigheten. En informationsruta tänds upp och centreras samt fastigheten markeras blå.
  Gällande plans utflaggade informationsruta
 4. Genom att klicka på länken "Plandokument från fastighet (berörskrets)" under avsnittet "Plandokument" görs ett uppslag av existerande dokument tillhörande den plan fastigheten blir berörd av. Uppslaget öppnas i nytt fönster.

1.2 Adressfält i webbläsare

Plandokumenten kan nås, inte bara genom kartan, utan även direkt genom webbläsarens adressfält. Kräver dock att det finns kännedom om planens formella aktbeteckning, stadens f.d. stadsingenjörskontors arkivserie, plan- och bygglovsverksamheternas f.d. arkivserie eller fastighet planen berör. De båda sistnämnda arkivserierna uppstår det inga nya av (för planer beslutade efter år 1999 existerar ingen arkivserie från f.d. stadsingenjörskontoret samt planer beslutade efter år 2012 existerar inte heller någon arkivserie från plan-och bygglovsverksamheterna).

Adressen och stommen till webbtillämpningen är:

Fungerar endast internt inom Landskrona stad.

https://geodata.landskrona.local/app/plan/dokument

(lägg denna adress förslagvis som favorit i din webbläsare)
efterkommande delar i adressen styr vilka och på vilket sätt plandokument presenteras.

1.2.1 För alla

För att lista alla gällande och registrerade planer gäller nedan adress. Vardera plans plandokument går att ladda ner.
Information som presenteras är typ av plan, aktbeteckning, de äldre arkivserierna, dess plannamn och om planen är inom genomförande tid eller ej.
Initialt sorteras listan efter beslutsdatum.

https://geodata.landskrona.local/app/plan/dokument/alla

1.2.2 För enskilda

I detta fall finns det tre delar för specificering:

https://geodata.landskrona.local/app/plan/[1],[2]/[3]

Del [1]
obligatorisk del och är en signal om vilket/vilka plandokument som presenteras och är nedladdningsbara efter sökning.

Möjliga signaler om dokumenttyp(er) är:
* indikerar om plandokumentet ses som formell planhandling.

dokument Är en övergripande signal och selekterar inte endast en dokumenttyp. Presenterar resp. plans alla inskannade plandokument
handling Är en övergripande signal och selekterar inte endast en dokumenttyp. Presenterar resp. plans plandokument som enligt planens gällande lagstiftning ses som planhandling och är en direkt del av planen
* karta Presenterar resp. plans plankarta
* bestammelse Presenterar resp. plans bestämmelser som eget dokument i de fall då bestämmelserna ej ligger i plankartan (majoriteten av fall är de äldre planerna beslutade innan år 1987)
* illustration Presenterar resp. plans illustrationskarta i de fall den ligger som eget dokument och inte tillsammans med plankartan
* beskrivning Presenterar resp. plans planbeskrivning
* genomforande Presenterar resp. plans genomförandebeskrivning
* planochgenomforandebeskrivning Presenterar resp. plans plan- och genomförandebeskrivning när dessa delar utgörs av ett och samma dokument
* samradsredogorelse Presenterar resp. plans samrådsredogörelse
* utlatande Presenterar resp. plans utlåtande
grk Presenterar resp. plans grundkarta i de fall den ligger som eget dokument och inte tillsammans med plankartan
fastighetsforteckning Presenterar resp. plans fastighetsförteckning då den finns framtagen samt är medskickad planen
kvalitetsprogram Presenterar resp. plans kvalitetsprogram då ett sådant finns framtaget till planen
mkb Presenterar resp. plans miljökonsekvensbeskrivning (MKB) då en sådan finns framtagen till planen
bullerutredning Presenterar resp. plans bullerutredning då en sådan finns framtagen till planen
gestaltningsprogram Presenterar resp. plans gestaltningsprogram då en sådan finns framtagen till planen
ovriga Här under samlas alla övriga dokument som inte direkt ses som en formell planhandling men som ingått i planens framställning. Det kan röra sig om utredningar, konsekvensbeskrivningar, offentliga konversationer, kungörelser m.m.
Exempel: Val av presenterad(e) dokumenttyp(er)

Följande plan eftersöks genom att den formella aktbeteckning, 1282K-P08/256, är känd.

https://geodata.landskrona.local/app/plan/dokument/1282K-P08/256

Alla tillgängliga plandokument presenteras och blir nedladdningsbara.


https://geodata.landskrona.local/app/plan/bestammelse/1282K-P08/256

Endast bestämmelserna som fristående dokument presenteras och blir nedladdningsbart.


https://geodata.landskrona.local/app/plan/handling/1282K-P08/256

Dokumenten som ses som en del av planen, formella planhandlingar, presenteras och blir nedladdningsbart.

Del [2]
frivillig del. Används delen ska den separeras från [1] med tecknet ”,”. [2] Avgör mot vad sökbegreppet matchas mot. Kan endast använda en signal åt gången.
Möjliga signaler om villkor är:

akt indikerar att sökning endast görs efter planens formella aktbeteckning i fastighetsregistret
akttidigare indikerar att sökning endast görs efter arkivserien under Landskrona stads f.d. stadsingenjörskontor med prefixet "1282K-"
aktegen indikerar att sökning endast görs efter den tidigare arkivserien från Landskrona stads plan- och bygglovsverksamheter
nyckel indikerar att sökning endast görs efter planens nyckel i fastighetsregistret
fastighet indikerar att sökning endast görs efter fastighetsbeteckning. Fastighetsbetecknings registernummerdel har block och enhet separerade av tecknet kolon ":". Tillsammans med s.k. ”ren adress” (teknisk term ”URL Routing”, för fullständig funktion se under avsnitt ”För utvecklare”) hindras tecknet kolon av säkerhetsskäl. Kolon ersätts med tecknet "_" vid sökning på fastighet.
fastighetnyckel indikerar att sökning endast görs efter fastighetens nyckel i fastighetsregistret

Utelämnas signal görs en sökning mot alla möjligheter (skrivs fastighetsbeteckning med kolon fungerar det ej).

Exempel: Val av vad sökbegrepp jämförs mot

Följande plan eftersöks genom plan- och bygglovsverksamheternas egna f.d. arkivserie, 274, är känd.

http://geodata/app/plan/dokument/274

Resultatet i detta fall blir dock presentaton av två planer, 12-LAN-431 och 12-LAN-618. Anledningen är följande.


http://geodata/app/plan/dokument,nyckel/274

Sökningen specificeras genom att signalera, med hjälp av ovan signaler, om att 274 är en plannyckel.
Resultatet blir då istället endast planen 12-LAN-618.


http://geodata/app/plan/dokument,aktegen/274

Sökningen specificeras genom att signalera, med hjälp av ovan signaler, om att 274 specifikt är plan- och bygglovsverksamheternas f.d. arkivserie.
Resultatet blir då istället endast planen 12-LAN-431.

Del [3]
sökbegrepp, planen vars dokument eftersöks. Söks flera samtidigt ska dessa separeras med tecknet ”,”. Sökning sker på resp. sökbegrepps exakta lydelse. Någon s.k. ”wild card” sökning går ej att göra. Sökningen gör ej skillnad på gemener eller versaler.

Exempel: Stadsplan, kv. Gamla Bryggan 20

Vid sökning direkt på en äldre plan, som i detta exempel, är planen sökbar på fem sätt.
Formell aktbeteckning i fastighetsregistret för stadsplanen är 12-LAN-182.
Landskrona stads f.d. Stadsingenjörskontors f.d. arkivnummer för planen är 1397. Denna arkivserie är även nationell alternativ aktbeteckning och har då 1282K-1397 som beteckning.
Plan- och bygglovsverksamheternas arkivnummer för samma plan är 325.
Unik nyckel för planen i lokalt fastighetsregister är 116.
Alla dessa fem benämningar av samma plan är sökbara (12-LAN-182, 1397, 1282K-1397, 325 och 116) genom webbläsarens adressfält och då genom följande:

http://geodata/app/plan/dokument/12-LAN-182

alternativt

http://geodata/app/plan/dokument/1397
http://geodata/app/plan/dokument/1282K-1397
http://geodata/app/plan/dokument/325
http://geodata/app/plan/dokument/116

Alla kommer att ge ett och samma sökresultat.

Om sökt planbenämning återkommer i olika sammanhang som t.ex. de olika arkivserierna och nyckel i fastighetsregistret kan sökningen ge flertalet träff på olika planer. Då behövs ett detaljerat villkorande (se del [2] ovan).

Exempel: Bestämmelser för flera planer efter plan- och bygglovsverksamheternas f.d. arkivserie http://geodata/app/plan/bestammelse,aktegen/ö3,524,311

I följande sökning önskas dokumenttyp bestämmelse med känd plan- och bygglovsverksamheternas f.d. arkivserie. Följande tre planer presenteras.

 • 12-LAN-626
 • 1282K-P12/2
 • 12-LAN-86

Dokument med bestämmelser kan laddas ner i de fall då bestämmelser ej ligger i plankarta, i annat fal återfinns inget dokument.

2 Grafiskt användargränssnitt

2.1 För alla

Indexen i bilden nedan hänvisas det till i den förklarande texten. Var rad i tabellen motsvarar en plan.

2.1.1 Enkel listform (i bildens del 'A')

A

 1. Sorterar kolumn
 2. Öppnar raden med planens alla plandokument
 3. Indikerar planens genomförandestatus:
  • = ej inom genomförandetid
  • = inom genomförandetid

2.1.2 Listning av plandokument (i bildens del 'B')

B

 1. Urvalsruta - markerar eller avmarkerar alla plandokument.
 2. Urvalsrutor för plandokumenten.
 3. Nedladdning - paketerar valda dokument till en zip-fil.
 4. Stänger planens tabell med plandokument.

2.2 För enskilda

Indexen i bilden nedan hänvisas det till i den förklarande texten. Presentationen av sökt plan görs i en layout liknande bibliotekens gamla kort i kartoteken, i huvudsak enligt ’B’, där ett kort är detsamma som en plan. Vid sökning där fler än en plan presenteras är dessa kort initialt kollapsade till att endast presentera planerna i rubrikform enligt ’C’. Alla sökningar presenteras översiktligt tillsammans med annan information av mer statistisk karaktär enligt ’A’.

2.2.1 Översiktlig panel (i bildens del 'A')

A

 1. Funktion som för alla planer kollapsar/stänger alternativt expanderar den detaljerade informationen med plandokument och kartöversikt.
 2. Redogör för vilka parametrar sökningen är gjord med.
  • "Antal sökta" är antalet delar, separerade med ",", webbapplikationen har hittat i textsträngen från adressfältet.
  • "Kriterie" är de specificerande signaler beskrivna under avsnitt "1.2 Adressfält i webbläsare" och som del [2].
  • "Dokumenttyp" är den avgränsning som kan göras med del [1] under avsnitt "1.2 Adressfält i webbläsare".
  • "Sökta" är den söksträng med alla sökta objekt så som den är inskriven i adressfältet.
 3. Redogör för antalet hittade planer.
  Om antalet ej är samma som antalet sökta behöver det inte innebära att sökt ej fått någon planträff. Beroende på hur sökningen är gjord, med vilka parametrar, kan samma plan fått träff på flera sätt, t.ex. en berörd fastighet, plannyckel och aktbeteckning.
 4. Visar antalet gällande planer, vilka olika plantyper som existerar av dessa och hur många vardera är samt även hur många av dessa som är inom genomförandetid.

2.2.2 Plandokument (i bildens del 'B')

B

 1. Planens rubrikparti, innehållande i huvudsak formell aktbeteckning och arkivserier, är aktiv där det är möjligt att kollapsa respektive expandera planinnehållet.
 2. Formell aktbeteckning som ges genom registrering i det nationella fastighetsregistret. Aktbeteckningen följs av en parantes innehållande plantypens förkortning.
 3. Lokal benämning på plan i nationellt fastighetsregister. Sista delen av lokal beteckning är tillika Landskrona stads f.d. Stadsingenjörskontors arkivserie. Arkivserien används fram till man startade egen lokal lantmäterimyndighet år 1999.
  ex. 1282K-1234
  1282K-1234 = lokal aktbeteckning i nationellt fastighetsregister
  1234 = Landskrona stads f.d. Stadsingenjörskontors arkivserie
 4. Plan- och bygglovsverksamheternas tidigare arkivserie. Användes fram t.o.m. år 2012.
 5. Bild indikerande om plan är inom genomförandetid
  = ej inom genomförandetid
  = inom genomförandetid
 6. Plannamn om det existerar i nationellt fastighetsregister. Presenteras inget namn är det troligast att planen ej getts något namn och då är en äldre plan.
 7. Här under presenteras de dokument från planen som sorterats och är formell planhandling. Existerar ej något specifikt dokument finns det ej i planen.
 8. De dokument som ej ses som formell planhandling listas här under. Vissa dokumentyper som fastighetsförteckning och grundkarta listas separat om dessa existerat separat. I annat fall finns dokument som exempelvis
  • kungörelser
  • utredningar
  • korrespondans
  • yttranden
  • etc.
 9. Presenterar möjliga utsorterade dokumenttyper men som ej är tillgängliga.
 10. Översiktsbild som visar planens gällande område.
 11. Funktioner för att göra dokumenten valbara och nedladdningsbara som en paketerad fil (en nedladdningbar fil i filformatet zip).
  Klickas på ikonen utökas bilden med ytterligare funktioner och dokumenten får urvalsrutor (kryssrutor) enligt ovan bilds del 'a'.

a

 1. Består av en urvalsruta och en funktion för nedladdning av fil.
  • Urvalsruta - markerar eller avmarkerar alla dokument.
  • Nedladdning - paketerar valda dokument till en zip-fil.
 2. Urvalsrutor för planhandlingar
 3. Urvalsrutor för övriga plandokument

C

Resultat av presenterade planer i kollapsat läge, ej presenterad detaljerad information med planens dokument och översiktsbild.

2.3 Planpåverkan

Sökt plan redovisar dess beroende/relationer (planpåverkan) till andra beslut som ex. andra planer, tomtindelningar, ändrade planer, beslut som upphäver men som ej är en registrerad plan, etc. Relevansen av planpåverkan markeras med någon av nedan knappars utseende.

INGEN PÅVERKAN. Ingen relation till något annat beslut.
PÅVERKAN. Relation till andra beslut men som inte påverkar sökt plans bestämmelse(r).
PÅVERKAN. Relation till andra beslut som påverkar sökt plan i någon form. Markerade relationer ska läsas tillsammans med sökt plan!

Vid klickning på knappen, vid existerande relation, listas påverkande beslut. Alla relationer listas oberoende typ av relation. Relationer som är av betydelse för gällande bestämmelser markeras specifikt.
Beslut som påverkar sökt plan markeras med Röd varningstriangel med utropstecken och ska läsas tillsammans med sökt plan. Om relation är en registrerad plan länkas beslutet och plandokument är möjliga att få fram även för det beslutet.

Existerar länkade beslut sammanfattas de även överst under en länk "Lista alla".
Beslut listas som "Planbeslut" eller "Övriga beslut".
"Planbeslut" är planer som registrerats i fastighetsregistret och i registerkartan och har en faktisk representation i kartan.
"Övriga beslut" listar beslut som inte nödvändigt är en registrerad plan men som påverkar sökt plan. Kan exempelvis vara upphävande beslut.

3 Om

Plandokumenten skannas och bearbetas i rutinen för planens lagakrafthantering och i den efterföljande registrering. Alla dokument kopplade till planen skannas och genomgår sortering om vad som bl.a. utgör formell planhandling. Dokumenten är åtkomliga inom Landskrona stads organisation och för de som har tillgång till intranätet (det s.k. Arbetsnätet) samt som delmängd på www.landskrona.se. Det är originalhandlingen, undertecknade dokument, som skannas. Undertecknad handling existerar inte för alla dokument i alla planer då de ej alltid gått att finna.

Dokumenten är i huvudsak lagrade som pdf-dokument. Plankartan finns digitalt både som pdf-dokument (i dess original arkstorlek/format) och tiff-fil (georefererad bildfil i verklig storlek). Bildfilens georeferering innebär att filen kan hanteras som en vanlig digital bild men även tolkas i verklig storlek (utan skalning) i kartan.

Planer är sökbara på sju olika sätt:

 1. Planens lokala nyckel i fastighetsregistret
 2. Planens formella aktbeteckning
 3. Kommunal beteckning i fastighetsregistret
  (samma som Landskrona stads f.d. Stadsingenjörskontors f.d. arkivserie men med 1282K- som prefix)
 4. Landskrona stads f.d. Stadsingenjörskontors f.d. arkivserie
 5. Landskrona stads plan- och bygglovsverksamheters f.d. arkivserie
 6. Planens berörkrets av fastigheter genom resp. fastighets lokala nyckel i fastighetsregistret
 7. Planens berörkrets av fastigheter genom resp. fastighets fastighetsbeteckning

Respektive sökt plan listar även relaterande beslut för en så fullständig bild över bestämmelserna som möjligt.

4 Inställningar / konfiguration

4.1 Dokumentbegrepp

Alla plandokument blir klassad som någon dokumenttyp. Dessa dokumenttyper definieras i filen "dokumenttyper.csv". Denna går att hitta i webbapplikationens rotkatalog. csv-filen kan ses som en tabell utan kolumnrubriker och där resp. kolumn separeras av semikolon (;). csv-filen består utav 5 st. kolumner.

 1. Dokumenttyp
 2. Filter för användning i URL för begränsning av dokumenttyper
 3. Ändelse i dokumentets filnamn som indikerar dokumenttypen
 4. Beskrivning som valfri förklarande text
 5. Signalerar om dokumenttypen är en planhandling eller inte. För värden som inte är en dokumenttyp ges värde false.

Enligt radspecifikation:

[kolumn 1];[kolumn 2];[kolumn 3];[kolumn 4];[kolumn 5]

Filen måste uppfylla specifikation för att kunna läsas av webbapplikationen.

För närvarande existerar det 15 st. dokumenttyper och där "dokumenttyper.csv" är enligt nedan:

dokumentListar alla plandokumentFalse
handlingListar alla planhandlingarFalse
KartakartaPlankartaTrue
BestämmelserbestammelsebestPlanbestämmelser då dessa inte existerar på plankartanTrue
IllustrationillustrationilluPlanillustrationTrue
BeskrivningbeskrivningbeskPlanbeskrivningTrue
GenomförandegenomforandegenomGenomförandebeskrivningTrue
SamrådsredogörelsesamradsredogorelsesamredSammanställning av samrådets resultatTrue
UtlåtandeutlatandeutlatSammanställning av utställningens (PBL 1987:10) eller granskningens resultat (PBL 2010:900)True
Plan- och genomförandebeskrivningplanochgenomforandebeskrivningpgbeskPlan- och genomförandet ska beskrivas i ett och samma dokument sedan PBL 2010:900.True
FastighetsförteckningfastighetsforteckningffFastighetsförteckning som noterar sakägareFalse
GrundkartagrkgrkGrundkarta då den inte existerar i plankartaFalse
KvalitetsprogramkvalitetsprogramkvalprogSäkerställa olika kvaliteterFalse
MiljökonsekvensbeskrivningmkbmkbGer en helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföraFalse
BullerutredningbullerutredningbullerBullerutredningFalse
GestaltningsprogramgestaltningsprogramgestaltprogRiktlinjer för utformning av det offentliga rummetFalse
ÖvrigaovrigaovrDokument som ej klassificerats på något annat sättFalse

4.2 Settings.config

Flera grundinställningar av webbappikationen kan göras i filen "Settings.config". Denna går att hitta i webbapplikationens rotkatalog. För närmare beskrivning av resp. inställning hänvisas man till kommentarerna i filen.
Nedan följer en sammanfattning av vad som kan konfigureras:

5 För utvecklare

Ett sätt att söka via webbläsarens adressfält och på ett mer användarvänligt och intuativt sätt är enligt avsnittet "Hitta plandokument genom" "Adressfält i webbläsare". Yterliggare ett sätt att söka är genom parameter/värde-par. Ordningen på dessa namn/värde-par har ingen betydelse. Denna modell för sökning är främst tänkt att användas av andra applikationer.

Uppbyggnad av adress och sökning är http://[domän och adress inkl. filnamn]?[namn/värde-par]&[...]. Namn/värde-par upprepas för vardera namn (parameter) skillt av och-tecken (&).

Namn/värde-par är:

Adressen och stommen till webbtillämpningen är då istället:

http://geodata/app/plan/plandokument.aspx?q=[SÖKTA PLANER SEPARERADE AV TECKEN ","]&dokument=[DOKUMENTTYP ENLIGT DEL [1] OVAN]&begrepp=[SIGNAL ENLIGT DEL [2] OVAN]
Exempel: Ovan exempel "Bestämmelser för flera planer efter plan- och bygglovsverksamheternas f.d. arkivserie" omtolkat http://geodata/app/plan/plandokument.aspx?q=ö3,524,311&dokument=bestammelse&begrepp=aktegen