Versionsinformation

  • v0.18.3 BUGGRÄTTNING: Länkningsfel för skriptresurser.
  • v0.18.2 Indikering i menyn för vilket avsnitt som visas för hjälpen och versionsinformationen (s.k. scrollspy).
  • v0.18.1 Loggning för cache-händelser till händelseloggen.
 • v0.18 Utökat med generell händelseloggning (Audit.log).
 • v0.17 Metod för att hålla webbapplikationen i liv (ping:ar sig själv). På detta sätt hålls chachen i liv och svartider ska vara snabba trots lång tid mellan requests.
  • v0.16.17 Planpåverkan, hjälpdokumentation här.
  • v0.16.16 BUGGRÄTTNING: Planpåverkan, tomtindelningar flaggas som varningar men länkas ej.
  • v0.16.15 BUGGRÄTTNING: Planpåverkan, länkningsbara beslut listade under "Övriga beslut" var ej länkade.
  • v0.16.14 Vid sökning på ÄDP och ÄOB ges varning i planpåverkan att de ska läsas tillsammans med plan som ändras.
  • v0.16.13 Layout, paddning topp för knapp komprimering/kollapsa har lagts till.
  • v0.16.12 Layout, paddning topp för avsnittsrubrik "Övriga plandokument" har utökats.
  • v0.16.11 Sidoinformationen med knapp för komprimering/expandering och statistik har ändrats till att vara "flytande" och "glider" med när man har många planer.
  • v0.16.10 Dokumenttyper, om endast en fil i ett filformat i dokumenttypsgrupp ges standardbenämning "dokument".
  • v0.16.9 Färger ändrades samt dess betydelse för Planpåverkan.
  • v0.16.8 BUGGRÄTTNING: Verktygsbilderna fungerade ej som tänkt under SSL via https.
  • v0.16.7 BUGGRÄTTNING: Flera dokumenttyper grupperas ej rätt när suffix är littera och när dokumenten inom samma dokumenttyp existerar i flera filformat.
  • v0.16.6 BUGGRÄTTNING: Stöd för Internet Explorer (IE) förlorades genom ett för modernt sätt att bygga upp javascript-objekt. Alternativ lösning för bibehållet IE-stöd.
  • v0.16.5 Layout, åtgärdat för stor paddning mellan avsnittsrubrik "Ej enskilt upprättade dokument" och bild.
  • v0.16.4 Planpåverkan, avregistrerade planer länkas ej då det ej finns någon konsekvent hantering av plandokumenten för planer som upphört.
  • v0.16.3 BUGGRÄTTNING: Vid många listade beslut i planpåverkan och scrollning behövs, visas ej sista beslutet.
  • v0.16.2 Planpåverkan, beslut som påverkar sökt plan har getts titel som uppmanar till kontroll.
  • v0.16.1 Planpåverkan, titel på länkbild om externt öppnande i nytt webbläsarfönster.
 • v0.16 Infört redovisning av planers påverkan på varandra som meny under specifik listad plan. Menyn-UI kommer från Bootstrap.
  • v0.15.5 Tydliggjort avsnittsindelningen av "Planhandlingar", "Övriga plandokument" och "Ej enskilt upprättade dokument".
  • v0.15.4 Utökat marginal till webbläsarfönstret för knapp som expanderar och kollapsar alla planer.
  • v0.15.3 Funktion för expandera och kollapsa alla planer ändrad till Bootstrap-knapp.
  • v0.15.2 Tydliggjort funktionsknapparna (alla planer, hjälp och e-post) för sida som listar specifika planer.
  • v0.15.1 Adderat länk till listning av alla planer och dess dokument.
 • v0.15 UI-förbättringar.
 • v0.14 Uppgraderat ramverket jQuery från v1.9.0 till v3.4.1.
 • v0.13 Adderat Bootstrap som UI-komponent.
 • v0.12 Dokumenttyperna är domändrivna där domänvärdena sätts i filen dokumenttyper.csv.
 • v0.11 Dokumenttyperna kan bestå av flera delar och grupperas då i gränssnittet.
  • v0.10.3 BUGGRÄTTNING: Cachening av information på servern.
   Cachening gjordes på nytt vid varje nystartad session, vilket upplevdes långsamt och motverkade anledningen till cachening. Cachening sker nu endast vid första sessionen som startar applikationen sedan utgången av cache.
  • v0.10.2 Korslänkning mellan dokumentation och versionsinformation under menyer.
  • v0.10.1 Ny typ av plandokument kan hanteras - Gestaltningsprogram.
   Läs mer under dokumentation
 • v0.10 Stöd för SSL över https.
  • v0.9.11 Kollapsning och expandering för avsnittet med ej befintliga plandokument ("Ej enskilt upprättande dokument")
  • v0.9.10 Hantering för planbetecknings ändrade namnkonvention, ex. 1282K-P17/1 --> 1282K-P2018/1
  • v0.9.9 Rubrik för dokumenttyper med ej existerande plandokument ändrad från "Ej tillgängliga dokument" --> "Ej enskilt upprättade dokument".
  • v0.9.8 Ny typ av plandokument kan hanteras - Plan- och genomförandebeskrivning.
   Läs mer under dokumentation
  • v0.9.7 Ytterligare fler typer av plandokument kan hanteras;
   • Kvalitetsprogram,
   • Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och
   • Bullerutredning.
   Läs mer under dokumentation.
  • v0.9.6 Kompilerat mott och nytt stöd till MapGuide Open Source version 3.1 och Autodesk Infrastructure Map Server (AIMS) 2016.
  • v0.9.5 Ändrat till nativt bibliotek för komprimering till zipp-paket av filer som laddas ner. Dokumentation med biblioteket plockas bort senare efter tester.
   • v0.9.4.6 Radering av konfigurationer för testpubliceringar.
   • v0.9.4.5 BUGGRÄTTNING: URL-uppbyggnad på klintsidan fungerade inte. Löst.
   • v0.9.4.4 Uppdaterat dokumentation gällande beroenden till webbapplikationen.
   • v0.9.4.3 BUGGRÄTTNING: Vid listning av plandokument för alla planer presenterades filstorleken fel utan avrundning och enhet.
   • v0.9.4.2 BUGGRÄTTNING: Endast plankartan som pdf och tiff visades av plandokument vid listning av alla planer.
   • v0.9.4.1 BUGGRÄTTNING: Skapa temporär zipkatalog låg fel i kodsekvens. Kontroll efter filer i temp-katalog för ev. radering gjordes innan kontroll om temp-katalogen först fanns. För första körningen uppstod fel eller när temp-katalogen ej existerade.
  • v0.9.4 Vid nedladdning och paketering av flera dokument presenteras genomgående grafik för indikering av pågående process.
   • v0.9.3.4 BUGGRÄTTNING: Asterix som tecken för skiljet mellan block och enhet i fastighetens registernummer ses som säkerhetsbrist av ASP.NET. Tecken ändrat.
   • v0.9.3.3 BUGGRÄTTNING: Avmarkering av global urvalsruta för dokument efter nedladdning fungerade ej.
   • v0.9.3.2 BUGGRÄTTNING: Urvalsrutor för dokument vid nedladdning av flera fungerade ej vid flera planer öppna samtidigt.
   • v0.9.3.1 Felmeddelande vid hämtande av kartbild ändrad.
  • v0.9.3 Weppapplikationen har möjlighet att skicka e-post som signal vid fel i applikationen.
   • v0.9.2.2 Vid listning av alla planer.
   • v0.9.2.1 För de enstaka sökningarna.
  • v0.9.2 Paketering och nedladdning av valda plandokument.
   • v0.9.1.1 Alias "alla".
  • v0.9.1 Utökat URL-routingen.
 • v0.9 Listning av alla planer
   • v0.8.5.2 För versionshistorik med tre alias "version", "information" och "info".
   • v0.8.5.1 För hjälpsida med tre alias "om", "hjalp" och "help".
  • v0.8.5 Utökat URL-routingen.
  • v0.8.4 Fullständig sökning på fastighetsbeteckning innehållande block och enhet (kolon ":" ersätts med tillåtet tecken, se hjälptexten)
   • v0.8.3.1 BUGGRÄTTNING: Fel rotadress till webbapplikationen i förklarande text under om.aspx.
  • v0.8.3 Sparar sökstatistik till fil under webbapplikationens installationskatalog och "log".
  • v0.8.2 Utökat funktionaliteten för loggning av fel. Möjligt att dela upp loggning på fler filer och begränsa filstorlek.
  • v0.8.1 Sparar fel på serversidan till fil under webbapplikationens installationskatalog och "log".
 • v0.8 Loggning
   • v0.7.4.3 BUGGRÄTTNING: Vid snabba återkommande förfrågning genom fullständigt anrop eller genom ajax kan dubblering av information uppstå. Åtgärdat med att alltid kontrollera om anrop finns och i så fall avbryta innan nytt anrop (endast för den detaljerade planinformationen som t.ex. dokument och översikt)
   • v0.7.4.2 BUGGRÄTTNING: Rubriken "Kartöversik" plockas bort när karta läggs in. Problem uppstod efter v0.7.4 - löst.
   • v0.7.4.1 BUGGRÄTTNING: Kartöversikt vid sökning på en plan visas ej. Problem uppstod efter v0.7.4 - löst.
  • v0.7.4 Ändrar storleken för planens översiktskarta vid väsentlig storleksförändring på webbläsarfönstret.
   • v0.7.3.6 BUGGRÄTTNING: Redovisning av söktext flödade över utrymmet i layouten. Åtgärdat med mellanslag efter skiljetecknet.
   • v0.7.3.5 Plan utan registretat plannamn (beror ofast på äldre planer då planer ej namnades) ändrad text från "registrerat plannamn saknas" till "inget plannamn i fastighetsregistret"
   • v0.7.3.4 BUGGRÄTTNING: Returnerar sökt planinformation en gång trotts träff på flera begrepp eller fastigheter (fungerade ej fullt ut för fastighet)
   • v0.7.3.3 Standardsorteringen på returnerad planinformation efter sökning ändrad från att sortera på databasnyckel till formell aktbeteckning
   • v0.7.3.2 Dokumentrubrik "Ej presenterade dokument" ändras till "Ej tillgängliga dokument"
   • v0.7.3.1 Bild istället för text till länken för hjälp
  • v0.7.3 Funktion för att enklare lämna synpunkter och rapportera fel
  • v0.7.2 Ny struktur och sortering av versionsdokumentation
   • v0.7.1.7 BUGGRÄTTNING: I vissa fall returnerades endast ett dokument vid sökning på plan som hade flera dokument. Anledningen var felanvändning av vektorvariabel innehållande dokumentsuffixen i filnamnskonventionen, uppstod konflikt i uppbyggnad av sökt fil vars suffix skrevs över.
   • v0.7.1.6 BUGGRÄTTNING: Vid sökning med dokumenttypsignal 'dokument' hämtades alla filer som började med samma tecken trotts olika planer,
    ex. sökt 1282K-P10/1 resulterade i alla dokument från 1282K-P10/1, 1282K-P10/11, 1282K-P10/12, ... 1282K-P10/111 osv.
   • v0.7.1.5 BUGGRÄTTNING: I "om.aspx" och placeringen av index/innehållsförteckning fungerar ej "position: fix" i IE 9:s kompabilitetsvy. Överlappar text. Måste sätta top och left position till 0 samt nolla marginalerna för punktlista
   • v0.7.1.4 BUGGRÄTTNING: Planhandlingen plankarta var ej hanterad som formell planhandling vid selektering av endast planhandling vid sökning
   • v0.7.1.3 BUGGRÄTTNING: Genom införande av att selektera vad som ses som formell planhandling infördes fel där filnamn enligt den äldre namnkonventionen ej hittades
   • v0.7.1.2 Separering av klientlogik från markup
   • v0.7.1.1 Träff på antal planer
  • v0.7.1 Sökresultat
 • v0.7 Stöddokument med hjälptext skapad
 • v0.6 Möjliggjort sökning på fastighet, presentation av plan efter berörkrets i fastighetsregistret
  • v0.5.9 Tydliggjort upphovsrätten
  • v0.5.8 Länkat till hjälptext
   • v0.5.7.1 BUGGRÄTTNING: Bilder, planöversik, i större format skickas ej från server (höjt standardgränsen på JSON-sträng från 102500 byte.
  • v0.5.7 Rörlig GIF vid generering av kartbild för indikation av händelse
  • v0.5.6 Rubrik - ovanför genererd kartabild över planområdet, "Kartöversikt"
   • v0.5.5.1 BUGGRÄTTNING: Visar text "INGEN BILD" i IE trotts bild genererad i base64. Borttaget då bildlänk aldrig existerar och därför ej ger tom ruta
  • v0.5.5 Rubrik - "Ej existerande eller separerade dokument" --> "Ej presenterade dokument" när projekt om digitalisering av dokument slutförts
  • v0.5.4 Infört begreppen "dokument" och "handling" som urskiljare och sökvillkor av presenterade dokumenttyper, "dokument" = alla filer || "handling" = endast filer som ses som planhandling
  • v0.5.3 Genomgående breddat applikationen något i hantering av olika dokumenttyper från endast planhandling till plandokument
  • v0.5.2 Funktionaliteten från version 0.1.3.1 har kompletterats för sökninng genom standard URL-parametrisering. Anpassning mot när sökning sker programmatiskt eller från annan applikation
  • v0.5.1 Rubrik - "Ej sorterade eller existerande" --> "Ej existerande eller separerade dokument"
 • v0.5 Översiktskarta per plan - presentation av gällande planområde
   • v0.4.9.1 BUGGRÄTTNING: Dokument "Samrådsredogörelse" och "Utlåtande" länkas rätt men med grundkarta som dokumentnamn för båda dokumenttyperna.
  • v0.4.9 Fastighetskonsekvensbeskrivning, med som separat dokument i.o.m. PBL 2010:900. Nej, enligt KLM-chef. Hanteras som ett avsnitt i planbeskrivningen.
  • v0.4.8 indikering i planlista om plan är inom genomförandetid eller ej
   • v0.4.7.1 BUGGRÄTTNING: Fel i IE:s och kompabilitetsläge (körs då som IE7 och tidigare), felkod "SCRIPT5009: 'JSON' is undefined" och inga resultat från webbtjänst kan parsas och presenteras
    http://stackoverflow.com/questions/8332362/script5009-json-is-undefined
    http://stackoverflow.com/questions/2503175/json-on-ie6-ie7
    http://bestiejs.github.io/json3/
  • v0.4.7 uppdelning av plandokument efter:
   • Planhandlingar
    delar av plandokumenten som ses som planhandlingar enligt PBL
   • Övriga plandokument (om de finns uppdelade)
    resterande dokument som exempel
    • Grundkarta
    • Fastighetsförteckning
    • Utredningar
    • Kungörelse
    • Beslut
    • Yttranden
    • Konversationer
   • Ej sorterade eller existerande
    Presenterar de olika dokumenttyperna som kan hanteras i webbapplikationen men som ej är extraherade eller som ej finns som del bland plandokumenten.
  • v0.4.6 utökade dokumenttyper
   • Samrådsredogörelse
   • Utlåtande
  • v0.4.5 Sökning på f.d. Stadsingenjörskontorets arkivserie både som arkivserienummer och som lokal aktbeteckning i fastighetsregistret (ex. 1486 eller 1282K-1486 ger samma resultat).
  • v0.4.4 Buggrättning: konfigurationsfil Settings.congif, slash-tecken i sökväg till dokument fungerade ej
  • v0.4.3 Redovisning av alla dokumenttyper för vardera sökt plan, grå ikon och ej aktiv hyperlänk
  • v0.4.2 beskrivning av URL-sökning och uppbyggnad
  • v0.4.1 namnkonvention
 • v0.4 dokumentering
 • v0.3 versionering
   • v0.2.2.1 dokumenttyper
    • Karta, Plankarta
    • Bestämmelser, Planbestämmelser då dessa inte existerar på plankartan
    • Illustration, Planillustration
    • Beskrivning, Planbeskrivning
    • Genomförande, Genomförandebeskrivning
    • Fastighetsförteckning, Fastighetsförteckning som noterar sakägare
    • Grundkarta, Grundkarta då den inte existerar i plankarta
    • Övriga, Dokument som ej klassificerats på något annat sätt
  • v0.2.2 innehåll
   • v0.2.1.4 f.d. plan- och bygglovsavdelningen arkivseri
   • v0.2.1.3 f.d. Landskrona stads Stadsingenjörskontorets arkivserie, sedermera planregistrets kompletterande kommunegen akt
   • v0.2.1.2 planförkortning
   • v0.2.1.1 formell akt registrerad i planregistret
  • v0.2.1 rubrik
 • v0.2 grafiskt gränssnitt, GUI
 • v0.1 webbtjänst
   • v0.1.4.3 antal planer inom genomförandetid
   • v0.1.4.2 antal olika planer
   • v0.1.4.1 totalt antal planer
  • v0.1.4 statistik
   • v0.1.3.7 begränsning av dokument
   • v0.1.3.6 redovisning av eventuell specifikt informationsfält
   • v0.1.3.5 redovisning av söksträng
    • v0.1.3.2 typ av dokument
    • v0.1.3.3 alternativt begränsning för sökmöjlighet efter olika informationsfält eller sökning på alla
    • v0.1.3.4 sökparamerisering
   • v0.1.3.1 URL Routing
  • v0.1.3 sök
  • v0.1.2 plandokument
  • v0.1.1 planinformation

vNext

 • Rubrik "Kartöversikt" ändras till "Kartöversikt - gällande planområde"
 • Sökvillkor NYCKEL i kod, ändras till plannyckel för konsekvens jmfr. FASTIGHETNYCKEL
 • Kartbild
  • cachning av kartbild
 • Beskrivande text (tooltip) till dokumentnamn för dokument som kan existera i andra dokument, t.ex. grundkarta, bestämmelser
 • Sökresultat
  • Träff på antal planer efter sökbegrepp
 • Redovisning från vilket/vilka begrepp planen fick träff på (sökinfo per plan)
 • Sökparameter
  • Sökta visas, t.ex. med annan färg, om ej träff
 • Datum presenteras
  • lagakraftdatum
  • beslutsdatum
  • Genomförandetid
 • Maxbredd på container för planerna
 • Integrera bilden på plankartan
  • visas som thumb nail
  • integreras i kartbilden ...